Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 ГЗС      
2 Бел. мова Канчаткі

дзеясловаў

2-й асобы

множнага ліку

I і ІІ спражэння

Вучэбны дапаможнік (частка 2).

Вылучэнне прыметы, якая  аб’ядноўвае дзеясловы кожнай групы.  Дапаўненне

груп дзеясловаў уласнымі прыкладамі (практ. 186, с. 106).

Падбор пар дзеясловаў-антонімаў. Замена дзеясловаў у сказах на блізкія па значэнні.

Вызначэнне асобы, ліку і спражэння дзеясловаў у сказах (практ. 187, с. 106—107).

Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс слова-адгадкі. Вызначэнне асобы і ліку дзеясловаў у загадцы. Замена формы 1-й асобы множнага ліку дзеясловаў на форму 2-й асобы множнага ліку. Вызначэнне тыпу  спражэння дзеясловаў, вылучэнне іх

канчаткаў (практ. 188, с. 107).

Чытанне загадкі. Дапаўненне яе дзеясловам у форме 2-й асобы множнага ліку. Вызначэнне тыпу спражэння дзеясловаў. Запіс

слова-адгадкі (практ. 189, с. 107)

Практ. 190
3 Бел. літ. Мікола

Чарняўскі.

«Клятва Марата

Казея»;

Пятрусь Броўка.

«А хіба ёсць, што

забываюць?»

Рубрыка «Узгадайце»: разгляд і пазнан-\не фотаздымка помніка Марату Казею ў Мінску.Самастойнае чытанне інфармацыі пра Марата Казея ў  рубрыцы «Слоўнік».

Чытанне верша «Клятва Марата Казея» Адпрацоўка выразнага чытання верша.Тлумачэнне лексічнага значэння слова абеліск, складанне з ім уласных сказаў.

Чытанне верша «А хіба ёсць, што забываюць?»

Завучванне верша на памяць

Верш «А хіба

ёсць, што

забываюць?»

вывучыць на

памяць

4 Чал. і свет Мінск — сталіца

нашай краіны

Самастойная падрыхтоўка

рас казаў пра П. М. Машэрава

і Д. Домрачаву з апорай на змест

і ілюстрацыі апавядання.

Суаднясенне наступстваў ава рыі

на ЧАЭС з наступствамі атам­

най бамбардзіроўкі японскіх

гарадоў на аснове азнаямлення

з помнікам «Звон Нагасакі».

Праца з  заданнямі контурнай

карты на с. 18—19

С.128—142

вучэбнага

дапа мож­

ні ка.

Атлас.

Контурная

карта

5 Выяўл. мастацтва Фактура як выразны сродак скульптуры.

Букет. Кветкі роднага краю.

Выкананне заданняў (у працэсе аналізу тэкставага і ілюстрацыйнага матэрыялу вучэбнага дапаможніка):

«Знайдзіце ў тэксце інфармацыю пра выразныя сродкі твораў скульптуры, значэнне колеру і фактуры ў дэкаратыўным рэльефе».

Выкананне практыкаванняў па развіцці дробнай маторыкі.

Выкананне практыкаванняў і заданняў, рэкамендаваных да дадзенага ўрока ў вучэбна­метадычным дапаможні­

ку «Выяўленчае мастацтва ў 4 класе».

Аналіз выкананых заданняў і практыкаванняў.

Складанне плана (паслядоўнасці)

выканання кампазіцый «Букет», «Кветкі роднага краю».

 

 
Аўторак

05.05

1 Русск. лит. Научно-

познавательная

литература.

И. Акимушкин.

«Батискаф»

Рассматривание иллюстрации

«Батискаф». Чтение пояснения

слова в сноске.

Проверка восприятия общего

содержания (о  чем этот рас­

сказ?).

Вычитывание интересных фак­

тов о жителях морских глубин

(в логике плана текста).

Выражение отношения к содер­

жанию рассказа

Перечитать рассказ

И. Акимушкина.

Выполнить творческое задание к нему:

представить себя

журналистом, который берет интервью;

составить вопросы

к  исследователю,

который погружался в морские глубины на батискафе.

2 Матэматыка Пісьмовае дзяле­

нне на двухзна­

чны лік віду

34 860 : 42.

Скарочаны запіс

дзялення

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.

Пісьмовае множанне на двухзначны лік.

Параўнанне лікаў і значэнняў выразаў.

Рашэнне задач.

Вылічэнне плошчы прамавугольніка.

[1] Ч. 2. С. 110—111

С. 111,

№ 1, 2

3 Русск. язык Написание

глаголов на -тся

и -ться

Упр.124 Сопоставление формы вопроса и формы глагола.

Нахождение в текстах глаголов с  ­тся и -ться,

постановка к ним вопросов, объяснение их напи­

сания.

Упр.126. Образование глаголов с  ­тся и -ться и употребле­

ние их в различных формах.

Классификация глаголов с -ться в неопределен­

ной форме и глаголов с  -тся в форме 3­го лица

единственного числа.

Словарные слова: велосипед, поздравление, тор-

жество

Выучить правило Упр.127
4 Ням. мова Дательный и  винительный падежи Правило – с.66 упр. 4а – рассмотреть правило, разницу между падежами и вопросами, между похожими глаголами.

 

Wo? Dativ – Где? Дательный падеж

stehen-стоять

liegen-лежать

hängen-висеть

sitzen-сидеть

 

Wohin? Akkusativ – Куда? Винительныйпадеж

stellen-ставить

legen-класть

hängen-вешать

setzen-садить

Выучить правило
5 Фіз. культ. і зд.      
Серада

06.05

1 Бел. мова Канчаткі

дзеясловаў

3-й асобы

адзіночнага

ліку

I і ІІ спражэння

Вучэбны дапаможнік (частка 2).

Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-

жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 3-й

асобы адзіночнага ліку (практ. 191, с. 108).

Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага ліку дзеясловаў І спражэння .

Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі дзеясловаў. Графічнае выдзяленне ў сказах галоўных членаў (практ. 192, с. 108—109).

Складанне схемы  правапісу канчаткаў дзеясловаў І спражэння ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку (практ. 193, с. 109).

Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор

(практ. 195, с. 110).

Складанне схемы  правапісу канчаткаў дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 3-й асобы

адзіночнага ліку (практ. 196, с. 110).

 

Практ. 198
2 Матэматыка Пісьмовае дзяле­

нне на двухзна­

чны лік віду

11 256 : 28

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік.

Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.

Знаходжанне значэнняў літарных выразаў пры зададзеных значэннях пераменнай.

Рашэнне задач.

[1] Ч. 2. С. 112—113

С. 113,

№ 1, 2

3 Ням. мова Дательный и  винительный падежи ( закрепление) Повторяем правило – с.66 упр.4а

Закрепление – с.66 упр. 4bписьменно. С.66 упр. 4 с – устно.

С. 67 упр.4 d, eустно.
4 Бел. літ Мікола

Янчанка.

«Сустрэча

з бацькам»;

падагуль-

ненне па

раздзеле

«Лёс

чалавека на

вайне»

Слоўнікавая работа з  незразумелымісловамі з апавядання (рубрыка «Слоў-

нік»).

Чытанне  з мэтай вызначэння рыс

характару персанажаў, галоўнай думкі апавядання. (Тэма жыцця дзяцей-сірот у пасляваенны час, іх боль аб бацьках, якія за гінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Захаванне  памяці аб

героях-вызваліцелях Радзімы.)

Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу апавядання з  дапамогай плана, прадстаўленага ў вучэбным да па можніку.

Падагульненне па раздзеле «Паўтараем, падагульняем, разважаем…» вучэбнага

дапаможніка.

 

Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу

апавядання з  дапамогай плана, прад-

стаўленага ў вучэбным да па мож ні ку.

5 АБЖ Здаровае харчаванне. Традыцыі харчавання Скласци свой рацыён харчавання

і аналізуюць з пункту гледжання яго ўплыву на здароўе і бяспеку

 
Чацвер

07.05

1 Русск. язык Написание

глаголов на -тся

и -ться

Упр 128, 129. Классификация глаголов с -ться в неопределен­

ной форме и глаголов с  -тся в форме 3­го лица

единственного числа.

Упр 130
2 Матэматыка Задачы на рух

у адным напрамку на знаходжанне адлегласці

Рашэнне задач на рух у адным напрамку на знаходжанне адлегласці.Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.

Дзяленне на двухзначны лік з астачай, выкананне праверкі.

Рашэнне задач.

Пабудова адрэзкаў.

[1] Ч. 2. С. 114—115

С. 115,

№ 1, 2

3 Музыка Узоры афрыканскіх

рытмаў

Слуханне фрагмента «Святочных

цырыманіяльных танцаў у кенійскай вёсцы». Назіранне за развіццём музыкі, выяўленне яе характэрных асаблівасцей.

Слуханне афрыканскай дзіцячай песні «Ветер лагуны» (пер. В. Сібірскага). Назіранне за развіццём музыкі, выяўленне яе характэрных асаблівасцей.

Слуханне песні «Бьют тамтамы» (муз.

Г. Струвэ, сл. А. Барто). Назіранне за развіццём музыкі, вызначэнне яе характару, выяўленне выкарыстаных

кампазітарам сродкаў музычнай

выразнасці.

 

 
4 Прац. нав. Вышыўка

крыжыкам

па схеме

Выбраць схему для вышыўкі мініяцюры, падабраць неабходныя ніткі. Вышываць шматкаляровы ўзор на тканіне ў адпаведнасці з выбранай схемай & — с. 66—67

1 — канва, ніткі

 — падкладная

дошка, нажніцы,

іголка, пяльцы

4 — с. 116—121,

123—125

Пятніца

08.05

1 Русск. язык Правописание

глаголов в форме

прошедшего

времени.

Сочинение

по серии

картинок

Образование глаголов в форме прошедшего време­

ни, определение суффиксов глаголов. Составление

связного текста по сюжетным картинкам

Упр. 136
2 Матэматыка Замацаванне Рашэнне задач на рух у адным напрамку на знаходжанне адлегласці.Множанне і дзяленне з мна га значнымі лікамі.

Знаходжанне значэнняў лікавых выразаў.

Вызначэнне долі лікавага значэння даўжыні.

Рашэнне задач.

Выбар схемы да тэксту задачы.

Складанне тэксту задачы па схеме.

[1] Ч. 2. С. 116—117

С. 117,

№ 1, 2

3 Ням. мова Что где находится? С.67 упр.5а – устно – рассмотреть картинки – слева и справа, рассказать где находятся предметы полным предложением.

Например, Links(слева) steht der Schrank auf dem Fußboden.

Rechts(справа) steht der Schrank auch(также) auf  dem Fußboden.

 

С.68 упр.5с – устно – дополнить предложения, рассказать, где находятся предметы.

С. 68 упр.5b — дополнить предложения, рассказать, где находятся предметы письменно.
4 Русск. лит. Научно-

познавательная

литература.

Е. Пермяк.

«Сказ про

газ» (глава

«О принце

в голубой

короне»)

Выразительное чтение позна­

вательной сказки .

Высказывание первичного от­

ношения к героям сказки.

Научиться выразительно читать сказку Е. Пермяка.По  желанию учащихся найти в  библиотеке  и  прочитать полностью сказку Е. Пермяка

«Сказ про газ»

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018

© ТДА «Аверсэв», 2018

www.adu.by

www.aversev.by120

Продолжение

1 2 3 4 5

Чтение сказки по ролям с пред­

варительной подготовкой к это­

му виду деятельности

Научиться вырази­

тельно читать сказ­

ку Е. Пермяка.

По  желанию уча­

щихся найти в  би­

блиотеке  и  про­

читать полностью

сказку Е. Пермяка

«Сказ про газ»

5 Фіз. культ. і зд.